installation view. chalk, polystyrene, polyurethane. CC Strombeek. 2004